Tools
Last item for navigation
District Weather Advisory Notice
District Weather Advisory Notice
Posted on 10/07/2016
This is the image for the news article titled District Weather Advisory Notice
District Weather Advisory Notice: 
Cancellation of Field Trips Headed South

Due to the weather advisory for Hurricane Matthew, the students and sponsors traveling to Perry, Georgia for all Career, Technology Student Organizations (CTSOs: TSA, FCCLA, FBLA, HOSA, SkillsUSA, FFA, and DECA) field trip has currently been cancelled.
 
The Fall Motivational Rally in Perry, GA field trip currently is cancelled for Friday, October 7; Saturday, October 8; and Sunday, October 9, 2016.  The concern is the evacuation traffic moving on I-75/I-85 which will include the I-16 traffic coming from the Georgia coastal region.  This traffic could dramatically impact the students return from Perry, Georgia. 
 
All principals should inform CTSO sponsors (teachers) and students/parents traveling to Perry, Georgia that this field trip has been cancelled and no one should be traveling to this area as representatives of the district.  We will provide any updates as received.Estado de alerta Climático:
Cancelación de las excursiones yendo al sur

Debido al estado de alerta climático por el Huracán Mateo, se ha cancelado la excursión para los estudiantes y promotores de las organizaciones estudiantiles de carreras y tecnología (CTSO: TSA,FCCLA, FBLA, HOSA, SkillsUSA, FFA y DECA, por sus siglas en inglés) que viajan a Perry, Georgia. La excursión para asistir a la Reunión Motivacional de Otoño en Perry, GA se ha cancelado para las siguientes fechas: viernes, 7 de octubre, sábado, 8 de octubre y domingo, 9 de octubre. De preocupación es el tráfico que se generará por la evacuación en la ruta I-75/I-85, al cual se suma el tráfico que viene de la región costera, por la ruta I-16. Este tráfico puede afectar dramáticamente el regreso de los estudiantes de Perry, Georgia. Todos los directores deben informar a los patrocinadores de CTSO (maestros) y a los estudiantes/padres que viajan a Perry, Georgia sobre la cancelación y nadie debería viajar a esta área como representante del distrito. Les informaremos de cualquier nueva noticia que recibamos al respecto.Học khu thông báo về thời tiết:
Hủy bỏ chuyến đi học du ngoạn về hướng Nam

Do thời tiết bão Matthew, Học sinh và các nhà tài trợ đi du ngoạn đến Perry, Georgia for all Career, Technology Student Organizations (CTSOs:TSA, FCCLA, FBLA, HOSA, SkillsUSA, FFA, and DECA) chuyến đi đã được hủy bỏ. The Fall Motivational Rally ở Perry, GA chuyến đi hiện nay được hủy bỏ cho ngày thứ Sáu 7 tháng 10; thứ Bảy, ngày 8 tháng 10; và Chủ nhật, ngày 9 tháng 10, 2016. Sự quan tâm là vấn đề giao thông di tản trên đường I-75/I-85 bao gồm cả I-16 đến từ các khu vực ven biển Georgia.
Giao thông này có thể ảnh hưởng đáng kể đến học sinh trở về từ Perry, Georgia. Tất cả các hiệu trưởng nên thông báo nhà tài trợ CTSO (giáo viên) và học sinh/phụ huynh đi du ngoạn đến Perry, Georgia rằng chuyến đi của học khu đã hủy bỏ và không ai được đi du ngoạn đến khu vực này để đại diện cho học khu. Chúng tôi sẽ cung cấp bất kỳ thông tin cập nhật khi nhận được.